nahrávam dáta

Prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

Miesto: budova ZUŠ Štefana Baláža, P. O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 v Novej Dubnici na prízemí v koncertnej sále miestnosť č. 1.03.

on-line prihláška

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium sa vyplní počas talentových skúšok na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je potrebné mať so sebou rodné číslo dieťaťa.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia  prijíma riaditeľ  školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Na prijímacích skúškach sa u detí zisťuje nasledovné:

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu )
 2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu ( detská, ľudová )
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj
 • V hudobnom odbore ponúkame možnosť štúdia spevu a  hry na týchto hudobných nástrojoch:
 • klavír, husle, viola, gitara, bicie nástroje, spev, keyboard, akordeón,  plechové dychové nástroje a drevené dychové nástroje.

Výtvarný odbor:

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy
 3. schopnosť koncentrácie na prácu

Dieťa si môže so sebou priniesť domáce výtvarné práce.

 • Vo vyučovaní sú zastúpené hlavné predmety: kreslenie, maľovanie,
 • grafika, modelovanie, (keramika), priestorové vytváranie

Tanečný odbor:

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie
 4. tanečnú pamäť
 • V tanečnom odbore sa vyučujú predmety: tanečná príprava, klasický tanec,
 • ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,  tanečná prax, súbor mažoretiek

Literárno-dramatický odbor:

 1. schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie
 2. zmysel pre rytmus
 3. prednes pripravenej básne alebo prózy
 4. hlasové dispozície, čistota reči
 • Literárno-dramatický odbor má študijné zameranie Dramatické a slovesné oddelenie,
 • v ktorom sa vyučujú predmety: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore.

Výsledky prijímacích skúšok budú oznámené zákonným zástupcom dieťaťa telefonicky

a rodič si príde osobne prevziať rozhodnutie na riaditeľstvo školy .

Ak sa rodič rozhodne pre akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa štúdia svojho dieťaťa, musí ju telefonicky

alebo osobne nahlásiť vedeniu školy najneskôr do troch dní od zverejnenia výsledkov.

V prípade, že si rodič v tomto termíne tlačivo neprevezme, nebude jeho dieťa zaradené do štúdia.

Mgr. Miroslava Múdra

riaditeľka školy