nahrávam dáta

Poplatky

Výška príspevku v ZUŠ Štefana Baláža v školskom roku 2020/ 2021

je určená zriaďovateľom podľa VZN č. 4/2016 nasledovne:

INDIVIDUÁLNA FORMA VYUČOVANIA:

 • Prípravné štúdium (od 3 do 7 rokov)              4€
 • Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí podpísali čestné vyhlásenie so započítaním do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov                                       6€
 • Súrodenci v hudobnom odbore                        5€
 • Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nepodpísali čestné vyhlásenie       24€
 • Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí navštevujú viac odborov v individuálnom vyučovaní            12€
 • Žiaci od 25 rokov                                             45€
 • Žiaci, ktorí navštevujú dychový orchester       0€
 • Žiaci s preukazom ZŤP                                          3€

SKUPINOVÁ FORMA VYUČOVANIA:

 • Prípravné štúdium (od 3 do 7 rokov)                 3€
 • Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí podpísali čestné vyhlásenie so započítaním do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov                                          5€
 • Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nepodpísali čestné vyhlásenie         20€
 • Žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí navštevujú viac odborov v skupinovom  vyučovaní                        7€
 • Žiaci s preukazom ZŤP      3€
 • Žiaci od 25 rokov            45€

Príspevok sa uhrádza naraz za mesiace september až december do 31.10. príslušného kalendárneho roka a mesiace január až jún do 28.02. príslušného kalendárneho roka a to bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. 

Po dohode s riaditeľstvom školy sa môže poplatok rozdeliť aj na viac splátok. Rodiny v hmotnej núdzi po predložení dokladu riaditeľstvu školy budú mať poplatky odpustené.