nahrávam dáta

O škole

História ZUŠ v Novej Dubnici

V roku 1961 boli vytvorené nové územné celky. Vznikol okres   (Ilava, Púchov, Považská Bystrica) patriaci pod Považskú   Bystricu. Ministerstvo školstva vydalo nové organizačné pokyny   o vytvorení veľkých celkov umeleckých škôl. Vznikli „Ľudové   školy umenia“, ktoré zlučovali odbory: hudobný, výtvarný,   literárno-dramatický a tanečný ako jeden celok.

V Novej Dubnici v r. 1961 vznikla škola nového typu.   Existujúce  hudobné školy v Ilave (od r. 1953) a v Dubnici nad   Váhom (od r. 1958) sa stali pobočkami novovytvorenej Ľudovej školy umenia s jedným riaditeľstvom so sídlom v Novej Dubnici. Do funkcie riaditeľa bol menovaný vtedajší riaditeľ Ilavskej hudobnej školy- Štefan Baláž a zástupcom sa stal Mgr. Art. Stanislav Kostra.

Mesto Nová Dubnica vytvorilo postupne ideálne podmienky pre realizáciu všetkých odborov modernej umeleckej školy. Postupne zabezpečilo priestory-učebne, koncertnú sálu, byty pre učiteľov a veľmi dobré materiálno-technické vybavenie školy, vrátane hudobných nástrojov.

Ako prví učitelia na škole pôsobili: Štefan Baláž, Ida Gallová-Brunovská, Stanislav Kostra, Viera Kostrová, Margaréta Balážová, Eva Weberová, Jozef Šaray, Alexander Nahácky, Zoltán Bartoš, akadem.maliar Ján Šandora, Pavol Mladoš, Elena Vyšehradská-Lúčna, Edita Kuchtová, Alexandra Trávničková, Róbert Tatár, Eva Tatárová, a neskôr až do dnešných dní na škole pôsobili desiatky pedagogických zamestnancov.

Základná umelecká škola v Novej Dubnici dosahovala výborné pedagogicko-výchovné výsledky, ktoré boli prezentované v súťažiach umeleckých škôl na Slovensku. Rámec súťaží a víťazstvá v Celoslovenskom merítku prerástli v hudobnom a výtvarnom odbore do reprezentácie aj v zahraničí. Škola sa dostala do povedomia všetkých nadriadených inštitúcií v rámci bývalej republiky. Za dosiahnuté pedagogické výsledky boli pedagógovia ZUŠ (Štefan Baláž – dychové nástroje, dychový orchester a Mgr. Art. Stanislav Kostra – klavír) menovaní do komisií, ktoré vytvárali učebné osnovy pre Základné umelecké školy v rámci ČSFR.

Žiaci ZUŠ v Novej Dubnici reprezentovali školu v súťažiach Ministerstva školstva SR, Melódie priateľstva, televízne súťaže „Rozlety“, „Hrajú si pre potešenie“ a účinkovali na celoštátnych prehliadkach ČSFR. Niektorí pôsobia ako výkonní umelci u nás aj v zahraničí. Dychový orchester Nová Dubnica a skupina mažoretiek už desiatky rokov zaznamenávajú významné úspechy a boli ocenení na mnohých medzinárodných festivaloch.

Vo výtvarnom odbore pravidelne po celé roky získavajú žiaci tie najvyššie ocenenia v domácich i celosvetových súťažiach. Každoročne sú žiaci ZUŠ prijatí na umelecké školy. Mnohí vyštudovali konzervatóriá, VŠMU, pedagogické fakulty, VŠVÚ a pôsobia ako hudobní a výtvarní pedagógovia na rôznych typoch škôl.

Vedenie školy (Štefan Baláž – riaditeľ školy, Mgr. Art. Stanislav Kostra – zástupca riaditeľa školy) svojou príkladnou pedagogicko-výchovnou prácou boli inšpiráciou pre pedagógov, ktorí boli vybraní do funkcie riaditeľa na iné školy: Alexander Nahácky – Púchov, Trenčín; Peter Kobela – Žilina; Jaroslav Ištok – Dubnica nad Váhom; Peter Sarnovský – Ilava, Martin; Róbert Tatár – Banská Bystrica; Ružena Hromádková – Ilava; Anna Rózsová – Nová Dubnica; Mgr. Milan Belko – Nová Dubnica.

Základná umelecká škola v Novej Dubnici od svojej existencie spolupracuje s materskými, základnými a strednými školami v Novej Dubnici a v okolitých mestách. Pre širokú verejnosť sa od roku 1962 konajú „učiteľské koncerty“. Dodnes sa konajú verejné žiacke a absolventské koncerty, výstavy výtvarného odboru, výchovné koncerty pre materské a základné školy. Žiaci účinkujú aj na rôznych akciách poriadaných školou i mestom.

V rámci kultúrnych podujatí treba spomenúť aj Miešaný spevácky zbor mesta Novej Dubnice, ktorého prvými členmi boli aj učitelia ZUŠ a základných škôl v Novej Dubnici. Zbor dodnes reprezentuje naše mesto doma aj v zahraničí.

Vo funkcii riaditeľa pôsobili: Štefan Baláž (1961-1992), Anna Rózsová (1992-2004), Mgr. Milan Belko (2004-2009). Od r. 2009 funkciu riaditeľky vykonáva Mgr. Miroslava Múdra, ktorá je bývalou absolventkou ZUŠ v Novej Dubnici. Za jej vedenia škola v roku 2014 získala ČESTNÝ NÁZOV “ Základná umelecká škola Štefana Baláža“. Svojou svedomitou prácou sa snaží pokračovať v rozvoji umeleckého školstva a viesť pedagogický kolektív a žiakov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov, aby škola naše mesto vzorne reprezentovala.

Hudobný odbor

Hudobný odbor je najpočetnejší. Prebieha v ňom výučba v hre na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, drevených a plechových dychových nástrojoch a speve. Tiež sa vyučuje predmet komorná hra, komorný spev súborová hra a štvorručná hra. Tu vznikajú komorné zoskupenia rôzneho druhu, ktoré sú pýchou školy. Neoddeliteľnou súčasťou hudobného odboru je predmet hudobná náuka, kde žiaci spoznávajú rytmus, intonáciu, hudobné formy, dejiny hudby a učia sa komponovať skladby. Deti s mimoriadnym talentom sú zaradené do rozšíreného vyučovania, kde sa pripravujú na ďalšie štúdium na konzervatóriu alebo VŠ umeleckého smeru. K hudobnému odboru patrí aj dychový orchester, ktorý sa skladá z bývalých a súčasných žiakov školy. Hudobný odbor organizuje každý mesiac verejné žiacke koncerty v koncertnej sále ZUŠ. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na rôznych regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných miestach.

Výtvarný odbor

Platónova téza, že umenie má byť základom výchovy nezostarne a je dôležitá aj dnes. Možnosť sledovať prvé výtvarné pokusy v kresbe, maľbe, či iných výtvarných materiáloch a vidieť dozrievať dieťa v samostatnú tvorivú bytosť je zázrak. Naším cieľom je podporovať a rozvíjať myslenie, citovosť k sebe i k okoliu, nebáť sa experimentu s formou a objavovať nové postupy ako vyjadriť seba. Súčasťou výučby je priblížiť dedičstvo ľudstva, oboznámiť deti so zákonitosťami, ktoré tento proces formoval i inšpiroval ich k objavovaniu sveta farieb a tvarov. Takáto výučba je možná len v atmosfére tolerancie osobného prejavu a vo vytvorení pocitu úspešnosti dieťaťa. Je v záujme každej vyspelej spoločnosti, aby mala čo najviac členov, ktorých práca bude neustálym hľadaním a objavovaním nových možností. Chceme vychovávať vyrovnané osobnosti vnímajúce kultúru, hrdé na naše národné formy umenia a citlivé k životnému prostrediu. Tento odbor vždy patril a patrí medzi najúspešnejšie nielen v rámci celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží.

Tanečný odbor

V tanečnom odbore sa vyučuje ľudový, klasický, moderný, džezový, historický, novodobý a kreatívny tanec. V rámci súborovej práce kladieme dôraz na tanečnú skupinu mažoretiek, ktorej vznik bol cenným prínosom pre našu školu. Táto uniformovaná skupina sa postupne stala neoddeliteľnou zložkou vystúpení dychového orchestra, jej trvalú vysokú umeleckú úroveň zabezpečuje nielen poctivá a systematická práca, ale aj neustály kontakt a konfrontácia s mažoretkami z iných európskych krajín.

Literárno – dramatický odbor

Je najmladším odborom. Žiaci LDO sa podieľajú na rôznych kultúrnych vystúpeniach v škole a v meste Nová Dubnica. Tento odbor je veľmi atraktívny a neustále sa zúčastňuje rôznych prehliadok, festivalov a súťaží v rámci celého Slovenska, kde viackrát obhájil svoje prvenstvo.