nahrávam dáta
Aktuality

Koronavírus – usmernenie

Vážení rodičia ,

Slovenská republika podrobne sleduje situáciu najmä v štátoch Európskej únie týkajúcu sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a je pripravená ju zvládnut’ v prípade, že na našom území bude potvrdeny jeho výskyt. Situácia je pod kontrolou a v súčasnosti sa uskutočňujú všetky preventívne opatrenia s ciel’om maximálnej ochrany ľudí.

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie — vírusovú pneumóniu. lde o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektívne klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú — teplota nad 38 °C, kašel’, nádcha, bolest’ svalov, bolest’ kÍbov, st’ažené dýchanie. Inkubačný  čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 aż 14 dní. V priemere je to 6 dní.

V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

 

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovat’ svoj zdravotný stav.

V prípade že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašel‘, bolesti v hrdle, musí:

  • Ostat’ doma, nechodit’ priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísat’ mu symptómy a riadit’ sa jeho príkazmi,
  • V prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku.
  • Každopádne nesmie takáto osoba chodit’ sama na pohotovost’ alebo na infekčné oddelenie, v prípade že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnút’ že osoba ostane v domácej karanténe, v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na intemáte je potrebné postupovat’:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkol’vek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí, s potvrdeným výskytom koronavírusu.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavat’ všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  • Pravidelne si umyvat’ ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použit’ dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.
  • Nedotýkat’ sa očí, nosa a úst neumytými rukami.
  • Pri kasľaní zakryt’ ústa a nos jednorázovou  vreckovkou  a následne  ju zahodit’ do koša, vyvarovat’ sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov:                                                                                                         horúčka, kasel’, bolest’ hrdla a dychavičnost’.

Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatnych prípadoch (napr. materská skola) je na zvážení riaditel’a školy po dohode so zákonnym zástupcom dieťaťa. Pokial’ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovat’. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do skoly dieťa s príznakmi ochorenia.

Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovat’ CALLL centra úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke.

Kontakty prístupné pre verejnost’:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky                                   0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave — 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre — 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave — 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne — 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach — 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove — 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline — 0905 342 812