Get Adobe Flash player

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  § 3 ods. 10 Vyhlášky č. 231/2009 Z. z.

o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách,

na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach

a na jazykových školách si Vám dovoľujem oznámiť, že

 

dňa 29.10.2018 (pondelok)

U D E Ľ U J E M

žiakom ZUŠ Štefana Baláža v Novej Dubnici

riaditeľské voľno

z organizačných dôvodov.