Get Adobe Flash player

 

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Štefana Baláža, P. O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 v Novej Dubnici

v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole

v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

na školský rok 2019/2020.

 

Termín konania prijímacích skúšok: 29. – 31.05. 2019 od 09.00 - 18.00 hod.

Miesto: budova ZUŠ Štefana Baláža, P. O. Hviezdoslava 13/4, 018 51

v Novej Dubnici na prízemí v koncertnej sále miestnosť č. 1.03.

 

Prihláška na štúdium:

Prihlášku na štúdium je možné podať prostredníctvom elektronického formulára školského systému iZUŠ,

ktorý je dostupný na stránke školy www.zusnovadubnica.sk alebo ju zákonný zástupca vyplní počas talentových skúšok v ZUŠ.

Pri prijímacích skúškach je potrebné mať so sebou rodné číslo dieťaťa!

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania

v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium

vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia  prijíma riaditeľ  školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky,

pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný

v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium

zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Na prijímacích skúškach sa u detí zisťuje nasledovné:

Hudobný odbor:

1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu )

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3. spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu ( detská, ľudová )

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

V hudobnom odbore ponúkame možnosť štúdia spevu a  hry na týchto hudobných nástrojoch:

klavír, husle, viola, gitara, bicie nástroje, spev, keyboard, akordeón,  plechové dychové nástroje a drevené dychové nástroje.

Výtvarný odbor:

1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania

2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

3. schopnosť koncentrácie na prácu

Dieťa si môže so sebou priniesť domáce výtvarné práce.

Vo vyučovaní sú zastúpené hlavné predmety: kreslenie, maľovanie, grafika,

modelovanie, priestorové vytváranie, dekoratívne činnosti

Tanečný odbor:

1. hudobné a pohybové schopnosti

2. telesnú spôsobilosť

3. rytmické cítenie

4. tanečnú pamäť

V tanečnom odbore sa vyučujú predmety: tanečná príprava, klasický tanec,

ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,  tanečná prax, súbor mažoretiek

Literárno-dramatický odbor:

1. schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie

2. zmysel pre rytmus

3. prednes pripravenej básne alebo prózy

4. hlasové dispozície, čistota reči

Literárno-dramatický odbor má študijné zameranie Dramatické a slovesné oddelenie,

v ktorom sa vyučujú predmety: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore.

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené od 10.06.2019 na webovom sídle školy

www.zusnovadubnica.sk a na nástenke vo vestibule školy. Ak sa rodič rozhodne pre akúkoľvek zmenu ,

týkajúcu sa štúdia svojho dieťaťa, musí ju telefonicky alebo osobne nahlásiť vedeniu školy najneskôr

do troch dní od zverejnenia výsledkov.

V dňoch od 24.06. do 27.06.2019 je potrebné,

vyzdvihnúť si na riaditeľstve školy rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium.

V prípade, že si rodič v tomto termíne tlačivo neprevezme, nebude jeho dieťa zaradené na štúdium.

 

 

Mgr. Miroslava Múdra

riaditeľka školy

 

 


VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU DANE    TU