Get Adobe Flash player 

V roku 1961 boli vytvorené nové územné celky. Vznikol okres   (Ilava, Púchov, Považská Bystrica) patriaci pod Považskú   Bystricu. Ministerstvo školstva vydalo nové organizačné pokyny   o vytvorení veľkých celkov umeleckých škôl. Vznikli „Ľudové   školy umenia“, ktoré zlučovali odbory: hudobný, výtvarný,   literárno-dramatický a tanečný ako jeden celok.


V Novej Dubnici v r. 1961 vznikla škola nového typu.   Existujúce  hudobné školy v Ilave (od r. 1953) a v Dubnici nad   Váhom (od r. 1958) sa stali pobočkami novovytvorenej Ľudovej školy umenia s jedným riaditeľstvom so sídlom v Novej Dubnici. Do funkcie riaditeľa bol menovaný vtedajší riaditeľ Ilavskej hudobnej školy- Štefan Baláž a zástupcom sa stal Mgr. Art. Stanislav Kostra.

Mesto Nová Dubnica vytvorilo postupne ideálne podmienky pre realizáciu všetkých odborov modernej umeleckej školy. Postupne zabezpečilo priestory-učebne, koncertnú sálu, byty pre učiteľov a veľmi dobré materiálno-technické vybavenie školy, vrátane hudobných nástrojov.

Ako prví učitelia na škole pôsobili: Štefan Baláž, Ida Gallová-Brunovská, Stanislav Kostra, Viera Kostrová, Margaréta Balážová, Eva Weberová, Jozef Šaray, Alexander Nahácky, Zoltán Bartoš, akadem.maliar Ján Šandora, Pavol Mladoš, Elena Vyšehradská-Lúčna, Edita Kuchtová, Alexandra Trávničková, Róbert Tatár, Eva Tatárová, a neskôr až do dnešných dní na škole pôsobili desiatky pedagogických zamestnancov.

Základná umelecká škola v Novej Dubnici dosahovala výborné pedagogicko-výchovné výsledky, ktoré boli prezentované v súťažiach umeleckých škôl na Slovensku. Rámec súťaží a víťazstvá v Celoslovenskom merítku prerástli v hudobnom a výtvarnom odbore do reprezentácie aj v zahraničí. Škola sa dostala do povedomia všetkých nadriadených inštitúcií v rámci bývalej republiky. Za dosiahnuté pedagogické výsledky boli pedagógovia ZUŠ (Štefan Baláž - dychové nástroje, dychový orchester a Mgr. Art. Stanislav Kostra - klavír) menovaní do komisií, ktoré vytvárali učebné osnovy pre Základné umelecké školy v rámci ČSFR.

Žiaci ZUŠ v Novej Dubnici reprezentovali školu v súťažiach Ministerstva školstva SR, Melódie priateľstva, televízne súťaže „Rozlety“, „Hrajú si pre potešenie“ a účinkovali na celoštátnych prehliadkach ČSFR. Niektorí pôsobia ako výkonní umelci u nás aj v zahraničí. Dychový orchester Nová Dubnica a skupina mažoretiek už desiatky rokov zaznamenávajú významné úspechy a boli ocenení na mnohých medzinárodných festivaloch.

Vo výtvarnom odbore pravidelne po celé roky získavajú žiaci tie najvyššie ocenenia v domácich i celosvetových súťažiach. Každoročne sú žiaci ZUŠ prijatí na umelecké školy. Mnohí vyštudovali konzervatóriá, VŠMU, pedagogické fakulty, VŠVÚ a pôsobia ako hudobní a výtvarní pedagógovia na rôznych typoch škôl.


Vedenie školy (Štefan Baláž – riaditeľ školy, Mgr. Art. Stanislav Kostra – zástupca riaditeľa školy) svojou príkladnou pedagogicko-výchovnou prácou boli inšpiráciou pre pedagógov, ktorí boli vybraní do funkcie riaditeľa na iné školy: Alexander Nahácky - Púchov, Trenčín; Peter Kobela - Žilina; Jaroslav Ištok - Dubnica nad Váhom; Peter Sarnovský - Ilava, Martin; Róbert Tatár - Banská Bystrica; Ružena Hromádková - Ilava; Anna Rózsová - Nová Dubnica; Mgr. Milan Belko - Nová Dubnica.

Základná umelecká škola v Novej Dubnici od svojej existencie spolupracuje s materskými, základnými a strednými školami v Novej Dubnici a v okolitých mestách. Pre širokú verejnosť sa od roku 1962 konajú „učiteľské koncerty“. Dodnes sa konajú verejné žiacke a absolventské koncerty, výstavy výtvarného odboru, výchovné koncerty pre materské a základné školy. Žiaci účinkujú aj na rôznych akciách poriadaných školou i mestom.

V rámci kultúrnych podujatí treba spomenúť aj Miešaný spevácky zbor mesta Novej Dubnice, ktorého prvými členmi boli aj učitelia ZUŠ a základných škôl v Novej Dubnici. Zbor dodnes reprezentuje naše mesto doma aj v zahraničí.


Vo funkcii riaditeľa pôsobili: Štefan Baláž (1961-1992), Anna Rózsová (1992-2004), Mgr. Milan Belko (2004-2009). Od r. 2009 funkciu riaditeľky vykonáva Mgr. Miroslava Múdra, ktorá je bývalou absolventkou ZUŠ v Novej Dubnici. Za jej vedenia škola v roku 2014 získala ČESTNÝ NÁZOV " Základná umelecká škola Štefana Baláža". Svojou svedomitou prácou sa snaží pokračovať v rozvoji umeleckého školstva a viesť pedagogický kolektív a žiakov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov, aby škola naše mesto vzorne reprezentovala.